HÍREK  
 


A lakástámogatás új szabályai
(2003.12.13)

A lakáshitel-támogatás szerdán bejelentett szigorításairól eltérő, egymásnak ellentmondó információkat adtak lapunknak a bankok, ami érthető is, hiszen a rendelet szövegének ismerete nélkül a hitelintélzetek munkatársai is a hírekből próbáltak tájékozódni. Az alábbiakban közöljük a Magyar Közlönyben várhatóan mai dátummal megjelenő rendeletmódosítás szövegét.

Egy-egy módosító passzus mögött dőlt betűvel közöljük a jelenleg hatályos szöveget. A hitelkérelmüket most benyújtók számára a legfontosabb előírásokat a 4. paragrafus tartalmazza. E részből derül ki az is, hogy a hitelszerződést már megkötők, illetve a hitelkérelmüket a rendelet december 22.-i hatálybalépéséig a bankokhoz benyújtókra az eredeti, kedvezőbb támogatási feltételek vonatkoznak.

....../2003. (........) Korm. rendelet
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról.


A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.-rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a (1) bekezdése d) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(... A támogatást a kibocsátó jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogosult igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitel-ügylet az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:)

"d) összege nem haladhatja meg lakás építése, új lakás vásárlása esetén a 15 millió forintot, használt lakás vásárlásánál, lakásbővítésnél és korszerűsítésnél az 5 millió forintot".

/d) összege nem haladhatja meg a 15 millió forintot/


"g) ügyleti kamata és a támogatás időtartama alatt - a szerződésszegést, valamint az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke legfeljebb a (3) bekezdés szerinti állampapírhozam 110 százaléka, növelve 4 százalékponttal, csökkentve a (3) bekezdés szerinti kamattámogatással."

g) ügyleti kamata és a támogatás időtartama alatt - a szerződésszegést, valamint az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke.

(2) Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamattámogatás mértékének meghatározása:

A kamattámogatás mértéke megegyezik új lakás építésénél, vásárlásánál a jelen bekezdés szerinti állampapírhozam 60%-ával, használt lakás vásárlásánál, bővítésénél, korszerűsítésénél annak 40%-ával.

Állampapírhozamként az Államadósság Kezelő Központ (a továbbiakban: ÁKK Rt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagát kell figyelembe venni. A támogatás mértékét a forrásul szolgáló jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre, ilyen hiányában pedig a legközelebbi futamidőre vonatkozó állampapírhozam alapulvételével kell meghatározni azzal, hogy amennyiben két legközelebbi futamidő is felmerül, akkor az ezekhez tartozó állampapírhozamok számtani átlagát kell figyelembe venni. Futamidőként a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti hátralévő átlagos futamidőt kell figyelembe venni. A támogatás mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel biztosított forrás esetén a jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes állampapírhozam alapján kell meghatározni a jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb 20 évre."

(3) A kamattámogatás mértékének meghatározása:

a) A kamattámogatás mértéke megegyezik új lakás építésénél, vásárlásánál a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet forrását képező, még nem törlesztett jelzáloglevelek kamatával, használt lakás vásárlásánál, bővítésnél, korszerűsítésnél ennél 1 százalékponttal kevesebb, de legfeljebb

b) új lakás építésénél, vásárlásánál a jelen bekezdés szerinti állampapírhozam 105%-a, használt lakás vásárlásánál, bővítésnél, korszerűsítésnél az így számítottnál 1 százalékponttal kevesebb.

Állampapírhozamként az Államadósság Kezelő Központ (a továbbiakban: ÁKK Rt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagát kell figyelembe venni. A támogatás mértékét a forrásul szolgáló jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre, ilyen hiányában pedig a legközelebbi futamidőre vonatkozó állampapírhozam alapulvételével kell meghatározni azzal, hogy amennyiben két legközelebbi futamidő is felmerül, akkor az ezekhez tartozó állampapírhozamok számtani átlagát kell figyelembe venni. Futamidőként a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti hátralévő átlagos futamidőt kell figyelembe venni. A támogatás mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel biztosított forrás esetén a jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes állampapírhozam alapján kell meghatározni a jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb 20 évre.


(3) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a kamattámogatást jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsön után igénybe veszik, úgy ahhoz az ügylethez a 13. § szerinti kiegészítő kamattámogatás nem vehető igénybe."

(4) Amennyiben a jelzáloglevél kiegészítő kamattámogatású kölcsön forrásául szolgál, a kamattámogatás 3 százalékponttal kevesebb, mint a (3) bekezdés szerinti támogatás.

(4) Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

"(6) A kiegészítő kamattámogatású kölcsönök forrásául szolgáló jelzáloglevél-állomány után akkor vehető igénybe kamattámogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet az (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel."

(6) A kiegészítő kamattámogatású kölcsönök forrásául szolgáló jelzáloglevél-állomány után akkor vehető igénybe kamattámogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet az (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

2. §

(1) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kiegészítő kamattámogatást csak olyan kölcsönszerződéshez lehet igénybe venni, amelyben a hitelező vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt a kamat és a törlesztés folyamán - a szerződésszegést, valamint jelzáloglevéllel történő finanszírozás esetén az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke nem haladja meg:

a) a változó, illetőleg a legfeljebb egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Rt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának 110 százaléka 4 százalékponttal növelt mértékét,

b) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Rt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott ötéves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának 110%-a 4 százalékponttal növelt mértékét."

(2) A kiegészítő kamattámogatást csak olyan kölcsönszerződéshez lehet igénybe venni, amelyben a hitelező vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt a kamat és a törlesztés folyamán - a szerződésszegést, valamint jelzáloglevéllel történő finanszírozás esetén az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke nem haladja meg:

a) a változó, illetőleg a legfeljebb egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Rt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának 4 százalékponttal növelt mértékét,

b) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Rt. által havi rendszerességgel
közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott ötéves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának 4 százalékponttal növelt mértékét.


(2) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiegészítő kamattámogatás a (2) bekezdésben meghatározott állampapírhozam 60%-a. A támogatott kölcsön adósának törlesztési terheit csökkentő ezen kamattámogatás havi összege legfeljebb az ügyleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg 1/12-ed része."

(3) A kiegészítő kamattámogatás a (2) bekezdésben meghatározott állampapírhozam 2 százalékponttal csökkentett mértéke, amely a támogatott kölcsön adósának törlesztési terheit csökkenti. Amennyiben a hitel forrása a 12. §-ban meghatározott támogatott forrás, akkor a kiegészítő kamattámogatás a (2) bekezdésben meghatározott állampapírhozam 3,5 százalékponttal csökkentett mértéke. A támogatott kölcsön adósának törlesztési terheit csökkentő ezen kamattámogatás havi összege legfeljebb az ügyleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg 1/12-ed része.

3. §

Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Lakás bővítése esetén a 12. § szabályai szerinti kölcsön akkor is igénybe vehető, ha az igénylőnek ugyanezen lakás vásárlását vagy építését finanszírozó államilag támogatott kölcsöne még fennáll. Ez esetben a bővítési kölcsön összege nem haladhatja meg az 5 millió forint és a korábban már folyósított kölcsön szerződéskötéskori összegének különbözetét."

(3) Lakás bővítése esetén a 12. § szabályai szerinti kölcsön akkor is igénybe vehető, ha az igénylőnek ugyanezen lakás vásárlását vagy építését finanszírozó államilag támogatott kölcsöne még fennáll. Ez esetben a bővítési kölcsön összege nem haladhatja meg a 15 millió forint és a korábban már folyósított kölcsön szerződéskötéskori összegének különbözetét.

(2) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiegészítő kamattámogatás a (2) bekezdésben meghatározott állampapírhozam 60%-a. A támogatott kölcsön adósának törlesztési terheit csökkentő ezen kamattámogatás havi összege legfeljebb az ügyleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg 1/12-ed része."

(3) A kiegészítő kamattámogatás a (2) bekezdésben meghatározott állampapírhozam 2 százalékponttal csökkentett mértéke, amely a támogatott kölcsön adósának törlesztési terheit csökkenti. Amennyiben a hitel forrása a 12. §-ban meghatározott támogatott forrás, akkor a kiegészítő kamattámogatás a (2) bekezdésben meghatározott állampapírhozam 3,5 százalékponttal csökkentett mértéke. A támogatott kölcsön adósának törlesztési terheit csökkentő ezen kamattámogatás havi összege legfeljebb az ügyleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg 1/12-ed része.

3. §

Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Lakás bővítése esetén a 12. § szabályai szerinti kölcsön akkor is igénybe vehető, ha az igénylőnek ugyanezen lakás vásárlását vagy építését finanszírozó államilag támogatott kölcsöne még fennáll. Ez esetben a bővítési kölcsön összege nem haladhatja meg az 5 millió forint és a korábban már folyósított kölcsön szerződéskötéskori összegének különbözetét."

(3) Lakás bővítése esetén a 12. § szabályai szerinti kölcsön akkor is igénybe vehető, ha az igénylőnek ugyanezen lakás vásárlását vagy építését finanszírozó államilag támogatott kölcsöne még fennáll. Ez esetben a bővítési kölcsön összege nem haladhatja meg a 15 millió forint és a korábban már folyósított kölcsön szerződéskötéskori összegének különbözetét.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a kölcsönkérelmekre, amelyeket a hitelintézet - szabályzata alapján - a hatálybalépés napjáig befogadott, ha ahhoz az igénylő csatolta

a) használt lakás, valamint használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása esetén a földhivatalhoz igazoltan benyújtott, legkésőbb e rendelet kihirdetése napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

b) használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás megvásárlása esetén a legkésőbb e rendelet kihirdetése napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

c) lakásépítés, -bővítés esetén a jogerős építési engedélyt.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a kölcsönkérelmekre, amelyeket a hitelintézet - szabályzata alapján - a hatálybalépés napjáig befogadott, ha ahhoz az igénylő csatolta

a) használt lakás, valamint használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása esetén a földhivatalhoz igazoltan benyújtott, legkésőbb e rendelet kihirdetése napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

b) használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás megvásárlása esetén a legkésőbb e rendelet kihirdetése
napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

c) lakás-építés, bővítés esetén a jogerős építési engedélyt.

NSZ

Vissza a HÍREK oldalra 

 Vissza a lap tetejére