HÍREK  
 


Pályázati lehetőségek

Beszállítói integrátorok számának növelése és megerõsítésük

Kiíró: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Határidõ: 2004-10-31
Pályázhatnak: belföldi székhelyû és bejegyzett gazdasági társaságok,
szövetkezetek


I. A támogatás célja
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Beruházás-ösztönzés prioritás
Ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése intézkedés
Beszállítói integrátorok számának növelése és megerõsítésük komponense
alapján a pályázat célja:

"A" pályázati cél:
Annak a jellemzõen középvállalati körnek (integrátor vállalatok) a
megerõsítése, amelynek termékei közvetlenül beépülnek a végterméket
elõállító nagyvállalat termékébe (elsõdleges beszállító). Olyan
fejlesztések támogatása valósul meg, amelyek révén javul a termékek
minõsége, versenyképessége, gazdaságossága, és ezáltal a pályázók tartós
beszállítóvá válhatnak.

"B" pályázati cél:
Üzleti és nem üzleti szervezetekbõl álló, a termelési lánc mentén,
integrátor vállalat ernyõje alatt szervezõdõ csoportosulások, beszállítói
klaszterek létrehozásának elõsegítése. A nagyvállalatokhoz kapcsolódó
integrált termelési rendszerek kialakítása a kutató-fejlesztõ szervezeti
egységek, dinamikusan fejlõdõ, innovatív beszállítók és helyi
gazdaságfejlesztési intézmények bevonásával.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
857 millió Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma:
"A" pályázati cél esetében: 15-20 db;
"B" pályázati cél esetében: 5-8 db.

IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Az "A" pályázati cél esetében:
Pályázhatnak mindazok a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá
tartozó belföldi székhelyû és bejegyzett gazdasági társaságok,
szövetkezetek, amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a. beruházásuk a TEÁOR 2003 "D" 17.00-36.40 besorolási kategóriák szerinti
ágazatokban, feldolgozóipari gazdasági tevékenység végzése érdekében
valósul meg a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli
mentességek egységes rendjérõl szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletben
meghatározott feltételek figyelembe vételével;
b. a beruházás (projekt) elszámolható költségbõl számított támogatási
vetítési alap meghaladja a 60 millió Ft-ot;
c. nem esnek az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet kizáró hatálya alá;
d. beruházásuk nem tartozik a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet szerint
(1§. 10. pont) meghatározott ún. érzékeny ágazatokba (kivétel a jármûipar
egésze, amely esetében érvényesíteni kell a Kormány rendelet 36.§-ában
megfogalmazott és a támogatásokra vonatkozó elõírásokat);
e. megfelelnek a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § 5. pontjába
foglalt feltételeknek (elsõdleges beszállító: a gyártó azon beszállítója,
amelynek felelõssége a fejlesztésre és a formatervezésre is kiterjed, a
gyártási vagy az összeszerelési fázis során alkatrészeket és részegységeket
gyárt, szerel össze vagy szállít a gyártó részére. Mint ipari partnert
gyakran a modell kifutásáig tartó szerzõdés köti a gyártóhoz. A beszállító
szolgáltatást is nyújthat a gyártó részére, különösen logisztikai
szolgáltatást, mint például beszállítói központ mûködtetése);
f. az e. pontban említett tevékenységükbõl származó nettó árbevétel az
összes nettó árbevétel több mint 50%-át teszi ki;
g. a tartós beszállítói kapcsolat létét/létrehozását
szerzõdéssel/szándéknyilatkozattal tudja igazolni;
h. az e. pontban említett gyártó és a pályázó nem minõsülnek a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 288-297. §-aiban meghatározott
ellenõrzött vállalkozásoknak.
i. a beruházás a megkezdésétõl számított 2 éven belül pénzügyileg is
megvalósul.
A "B" pályázati cél esetében:
Pályázhatnak mindazok a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá
tartozó belföldi székhelyû és bejegyzett gazdasági társaságok,
szövetkezetek, amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a. a klaszter tevékenysége a TEÁOR 2003 "D" 17.00-36.40 besorolási
kategóriák szerinti ágazatokban, feldolgozóipari gazdasági tevékenység
végzése érdekében valósul meg a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletben
meghatározott feltételek figyelembe vételével;
b. nem esnek az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet kizáró hatálya alá
c. a klaszter tevékenysége nem tartozik a 163/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelet szerint (1§. 10. pont) meghatározott ún. érzékeny ágazatokba
(kivétel a jármûipar egésze, amely esetében érvényesíteni kell a Kormány
rendelet 36.§-ában megfogalmazott és a támogatásokra vonatkozó
elõírásokat);
d. megfelelnek a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § 5. pontjába
foglalt feltételeknek (elsõdleges beszállító: a gyártó azon beszállítója,
amelynek felelõssége a fejlesztésre és a formatervezésre is kiterjed, a
gyártási vagy az összeszerelési fázis során alkatrészeket és részegységeket
gyárt, szerel össze vagy szállít a gyártó részére. Mint ipari partnert
gyakran a modell kifutásáig tartó szerzõdés köti a gyártóhoz. A beszállító
szolgáltatást is nyújthat a gyártó részére, különösen logisztikai
szolgáltatást, mint például beszállítói központ mûködtetése);
e. a d. pontban említett tevékenységükbõl származó nettó árbevétel az
összes nettó árbevétel több mint 50%-át teszi ki
f. a klaszter létét/létrehozását legalább együttmûködési
szerzõdéssel/szándéknyilatkozattal tudja igazolni;
g. a d. pontban említett vevõ és a pályázó nem minõsülnek a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 288-297. §-aiban meghatározott
ellenõrzött vállalkozásoknak.
h. a projekt a megkezdésétõl számított 2 éven belül pénzügyileg is
megvalósul.
i. továbbá a fenti felsorolásban meghatározott beszállítói tevékenységhez
kapcsolódó tevékenységet folytató, a klasztert mûködtetõ vagy a klaszter
számára szolgáltatásokat nyújtógazdasági társaságok, közhasznú társaságok,
alapítványok, közalapítványok, egyesületek, jogi személyiséggel rendelkezõ
egyetemi és vállalati kutatóhelyek, amelyek együttesen megfelelnek a fenti
felsorolás a, b, c, f, h, pontjaiban foglalt feltételeknek.

A pályázóknak megfelelõen igazolniuk kell továbbá, hogy megfelelnek az
alábbi feltételeknek:
- az adott iparág bel- és külpiaci helyzetfelmérésével, ismereteivel
rendelkezik;
- dokumentálhatóan alkalmas a kutatóhelyek és a gazdaság közötti
együttmûködések ösztönzési feladatainak ellátására, valamint rendelkezik a
vezetési és szervezési ismeretek fejlesztésének módszertanával;
- a klaszter részt vevõi a beszállítói tevékenységüket segítõ komplex
szolgáltatásokhoz jutnak;
- a klaszter legalább 15 igazolt taggal rendelkezik. Újonnan létesülõ
klaszter esetén legalább 15 tag szándéknyilatkozata szükséges.

V. Támogatás formája
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).
A támogatás a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján
- az "A" pályázati cél esetében beruházási támogatásnak minõsül. A
beruházás támogatási kategóriájának kódja a 163/2001. (IX:14.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete alapján: BAB;
- a "B" pályázati cél esetében mûködési támogatásnak minõsül. A projekt
támogatási kategóriájának kódja a 163/2001. (IX:14.) Korm. rendelet 1.
számú melléklete alapján: D, azaz csekély összegû támogatás. A csekély
összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma egy
vállalkozás tekintetében - három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
100.000 eurónak megfelelõ forint összeget. Ezen a jogcímen nem
részesülhetnek támogatásban a külföldre irányuló szállítási ágazatban
tevékenykedõ vállalkozások, a mezõgazdasági illetve halászati termékeket
elõállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások,
valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

VI. A támogatás mértéke
A pályázat "A" és "B" pályázati céljai esetében az elnyerhetõ támogatás
maximális mértéke: az "A" cél esetében maximum 50 millió Ft., a "B" cél
esetében pedig maximum 25 millió Ft.
Az elnyerhetõ támogatás a projekt elszámolható költségének maximum a
163/2001. Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott mértéke, figyelembe véve
a nagyberuházásokra vonatkozó szabályokat (Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl
tervezési-statisztikai régiókban, valamint a Celldömölki, Letenyei,
Õriszentpéteri, Téti, Vasvári és Zalaszentgróti kistérségekben 50%,
Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban - a fenti kistérségek
kivételével - 45%, Pest megyében 40%, Budapesten 35%).

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások a 163/2001.
(IX.14.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározottak szerint a kis- és
középvállalkozások beruházásai esetében 15 százalékponttal növekednek.
A támogatás mértéke és intenzitása számításának alapja a projekt áfa
nélküli elszámolható költségeibõl számított támogatási vetítési alap.
A bírálat során indokolt esetben a támogatás a kértnél alacsonyabb
mértékkel is megállapítható. A pályázónak legalább a projekt
visszaigényelhetõ áfa nélküli elszámolható költségének 25%-át kitevõ
igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás
alrendszereibõl kapott támogatás nem számítható be.

A támogatás maximális összege csak akkor fizethetõ ki, ha a pályázó az
elszámolható költségeket igazoló számlákat a projekt megkezdését követõ két
éven belül, benyújtja a közremûködõ szervezetnek. Mindazokra a számlákra,
amelyek e határidõn túl kerülnek benyújtásra, a támogatás azokra esõ
arányos része nem fizethetõ ki a pályázó számára. A pályázónak a támogatás
elnyerésekor vállalt kötelezettségei viszont ez esetben is fennállnak.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek
a. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek:
Az "A" pályázati cél esetében:
Tevékenységek:
- új/korszerû technológia bevezetése, honosítása;
- új/korszerû termék gyártásba vétele;
- termékbiztonság növelése;
- minõségfejlesztés és informatikai háttér fejlesztése a beszállítások
ütemességének és rendszerszerûségének biztosítására;
- modern vezetéstechnikai rendszerek bevezetése a beszállítói kör
szervezésére;
Elszámolható költségek:
- A fentiekben felsorolt tevékenységek végzése során, illetve azok
elvégeztetésekor keletkezett költségek figyelemmel a 163/2001.(IX. 14.)
Korm. rendeletbe foglaltakra, valamint a számvitelrõl szóló 2000. évi C.
törvényre
A "B" pályázati cél esetében:
Tevékenységek:
- a klasztermenedzsment szervezeti kialakítása az integrátor vállalaton és
a vállalkozók együttmûködésén keresztül;
- a klaszterek számára nyújtandó szolgáltatások támogatása.
Elszámolható költségek:
- A fentiekben felsorolt tevékenységek végzése során, illetve azok
elvégeztetésekor keletkezett költségek figyelemmel a 163/2001.(IX.14.)
Korm. rendeletbe foglaltakra, valamint a számvitelrõl szóló 2000. évi C.
törvényre. Beruházási költségek nem számolhatóak el.
b. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
A kifizethetõ támogatás akkor sem haladhatja meg a támogatás maximális
értékét, ha az elszámolható költségek tényleges összege meghaladja a
pályázatban megjelenített értéket. Ez esetben a pályázó választhatja meg az
elszámolásra még be nem nyújtott számlák révén, hogy mely elszámolható
költségekhez vesz igénybe támogatást.

Az "A" pályázati cél esetében a pályázat részét képezõ üzleti tervben a
pályázó bemutatja és a támogatási szerzõdésben kötelezettségként vállalja,
hogy a beruházás az általa vállalt többlet árbevételbõl számított
hozzáadott értékbõl öt éven belül megtérül (a számítás módját az Útmutató
tartalmazza).

A pályázó vállalja, hogy a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdésben foglaltak alapján, a támogatott projekttel létrehozott termelõ
kapacitásokat, szolgáltatásokat, valamint új munkahelyeket (a KSH útmutató
szerint teljes munkaidõben foglalkoztatottaknak teljes állományi létszámát)
a támogatási szerzõdésben rögzített üzembe helyezési (befejezési)
idõponttól számítva legalább 5 évig folyamatosan fenntartja és mûködteti.

A projekt megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerzõdéskötés
feltétele, hogy a pályázó a Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételek
szerinti biztosítékkal rendelkezzen.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon
nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem
változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen
hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ
adva és az egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

1. A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatok benyújtása 2004.
február 16 -tól 2004. október 31-ig folyamatos.
2. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) zárt csomagolásban,
ajánlott postai küldeményként, a Formanyomtatványt/Adatlapot további két
példányban elektronikus formában (CD-ROM-on) a következõ címre kell
beküldeni:
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Kódszám: GVOP-2004 -1.1.3
Közremûködõ Szervezet: Regionális Támogatás-közvetítõ Kht.
1053. Budapest, Szép u. 2.
3. A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a
Formanyomtatványok 2004. január 31-tõl elektronikusan letölthetõk a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról vagy a Regionális
Támogatásközvetítõ Kht. honlapjáról (www.rtk.hu)
4. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Programról általános tájékoztatást
ad
EU Pályázati Információs Központ
06 40 200-494
5. A konkrét pályázatokkal kapcsolatban a következõ számon kérhetõ
felvilágosítás:
Regionális Támogatás-közvetítõ Kht. 486-0866
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a
Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes
feltételt.


Forrás: Pályázatfigyelõ, www.pafi.hu


Vissza a Támogatások oldalra

 Vissza a lap tetejére